Skip to main content

Az érintettek jogaival kapcsolatos eljárás - GMH

1. Alkalmazási terület és célkitűzés

A dokumentum célja, hogy a Gonvarri Material Handling (továbbiakban GMH) üzletviteli rendszerében tárolt, a vállalatok tulajdonát képező fájlokban lévő személyes adatokra vonatkozóan egy olyan protokollt határozzon meg, amely megfelel a hozzáférési, helyesbítési, törlési, elfeledtetési, felszólalási, feldolgozás korlátozásra vonatkozó jogok, az adathordozás és az automatikus döntéshozatal elleni tiltakozási jognak.

Az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) tartalmazza az érintett személy jogait, valamint azok pontosításait és az új jogokat. A Rendelet a követendő eljárásra vonatkozóan specifikus feltételeket is megállapít ahhoz, hogy az érintett élhessen jogaival.

Ezen eljárás célja, hogy közelítse egymáshoz és megkönnyítse a GHM érdekeltjei által követendő folyamatot annak érdekében, hogy azok, a cégnek megadott személyes adatokat illetően jogaikkal élhessenek.

2. Fogalommeghatározások

Érintett: az a személy, akihez az adat tartozik.

Kommunikáció vagy adatok továbbítása: az adat közlése az érintettől eltérő, bármely más személy felé.

Az érintett beleegyezése: Az önkéntes, egyértelmű, kifejezett és tájékoztatáson alapuló bármilyen akaratnyilvánítás, amellyel az érintett hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

Személyes adat: Az azonosított vagy azonosítható egyénekre vonatkozó bármely információ.

Hozzáférési jog: Elfogadott, hogy az érintett fél a GMH által feldolgozott személyes adatokról másolatot kérhet.

A törléshez/elfeledtetéshez való jog: Ön kérheti adatainak törlését. Figyelembe kell vennie, hogy az az adat, amelynek törlését kéri, a munkaviszonyban szükséges és nem hibás, nem elévült és nem is túlzott.

A feldolgozás korlátozásához való jog: E joggal élve az érintett fél kérheti, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos műveleteket ideiglenesen vagy véglegesen, minden egyes esetben korlátozzák.

A tiltakozáshoz való jog: E joggal élve az adat tulajdonosa tiltakozhat bármilyen személyes adatának egy adott célra való használata ellen. Figyelembe kell vennie, hogy az Ön által kifogásolt adat kezelése szükséges-e a munkaviszonyban, hiszen amennyiben igen, úgy a GMH jogosult a kifogást elutasítani.

Az adathordozhatósághoz való jog: E joggal élve az érintett kérheti, hogy adatai egyik felelős féltől a másik fél vagy a saját részére, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadásra kerüljön.

A helyesbítéshez való jog: E joggal élve az érintett közli a GMH-val azokat az adatokat, amelyek megváltoztak és többé nem helytállóak, hogy azok módosításra vagy törlésre kerüljenek.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatóság, szerv vagy bármely más hatóság, amely egyedül vagy másokkal együtt az adatkezelő nevében az adatot feldolgozza.

Fájl: Bármely szervezett, személyes adathalmaz bármilyen formában, vagy annak létrehozásának, tárolásának, szervezésének és hozzáférésének a módja.
Érdekelt fél: Az a személy, akihez az adat tartozik.

Adatfeldolgozás: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet és műszaki folyamat, így a gyűjtés, rögzítés, tárolás, feldolgozás, megváltoztatás, blokkolás és törlés, valamint a közlés, lekérdezés, összekapcsolás és továbbításokból eredő adattovábbítás.

Adatkezelő: Természetes vagy jogi személy, állami, magán- vagy közigazgatási szerv, amely az adatok kezelésének céljait, tartalmát és az adatok használatát meghatározza.

Kérelmező: Az a személy, akihez az adat tartozik.

3. Az érintett jogainak ismertetése

3.1.   Személyes adatok és azok Gonvarri-alkalmazottak általi feldolgozása

Bármely személynek jogában áll a feldolgozás tárgyát képező személyes adatokról, az adatok eredetéről, valamint azok közléséről vagy tervezett közléséről tájékoztatást kérni és kapni, térítésmentesen. Továbbá, az érdekelt fél kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, letiltását vagy hordozhatóságát.

E jogával a Joggyakorlási kérelem űrlapot kitöltve és azt a privacy.enquiries@gonvarri.com e-mail címre küldve élhet.

Az érintetteknek jogaik gyakorlását nem kell megindokolniuk.

3.1.1.   Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy adatai továbbításra kerültek-e feldolgozásra egy harmadik ország vagy egy nemzetközi szervezet felé.

Abban az esetben, ha az érintett kéri feldolgozott személyes adatainak másolatát, úgy azt az adatvédelmi tisztviselőnek széles körben használt, elektronikus formában kell megadnia.

3.2.1.  Adathelyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.3.1.3. Right to erasure (Right to be forgotten)

3.3.1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az Adatvédelmi tisztviselő köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amely miatt azokat gyűjtötték
 • az adatok elavultak,
 • az érintett visszavonta a személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, vagy
 • a személyes adatokat jogellenesen használták fel.

3.4.1. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult személyes adatainak feldolgozása ellen bármikor tiltakozni, amennyiben az adatfeldolgozás jogszerűen történt. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen, amennyiben a feldolgozás alapja: közvetlen üzletszerzés, profilalkotás, az adatkezelő vagy harmadik felek jogos érdeke, feltéve, hogy az érintett érdekei vagy jogai és szabadsága nem élveznek elsőbbséget, különösen, ha Ön gyermek, illetve ha az adatfeldolgozás az alábbiakkal függ össze: történelmi, statisztikai vagy tudományos kutatás, hacsak az adatfeldolgozásra nem közérdekből van szükség.

3.5.1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatvédelmi tisztviselő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • a feldolgozás jogtalan és az érintett ellenzi az adatai törlését, és ehelyett azok használatának korlátozását kéri,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

3.7.1. Az automata döntéshozatal kifogásolásának joga

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

3.2. Az érintett jogainak gyakorlása

 • Az Adatvédelmi tisztviselőnek tájékoztatnia kell az érintetteket az új európai uniós rendelet szerinti jogérvényesítési lehetőségekről.
 • A jogok érvényesítéséhez a jogával élni kívánó érintett által kitöltendő, a honlapon rendelkezésre bocsátott űrlapot kell használni és a privacy.enquiries@gonvarri.com e-mail címre kell elküldeni.
 • A tájékoztatást az érintett vagy jogi képviselője (fogyatékkal élő vagy kiskorú érintett esetén) kérheti az A függelékben szereplő nyomtatványt és a személyi igazolvány másolatát képviseleti jogának bizonyítékául a privacy.enquiries@gonvarri.com e-mail címre küldve és amennyiben releváns, megjelölve azt az adatot, amelyhez hozzáférést kíván nyerni, vagy amelyet illetően az Adatvédelmi tisztviselő intézkedését várja.
 • Abban az esetben, ha az érintett azonosításának követelménye nem teljesül (pl. az érintettől eltérő személy kérvényezi a kérést, a törvényes képviselő meghatalmazásának hiánya stb.), az Adatvédelmi tisztviselő írásban tájékoztatja az érintettet arról, hogy a kérés nem teljesíthető, amíg az azonosítás az ismertetettek szerint nem lehetséges.
 • Miután a kérelem beérkezett, az Adatvédelmi tisztviselő dönti el, hogy elfogadja-e azt vagy sem. Mindkét esetben írásban tájékoztatja döntéséről az érintettet, hogy az később bizonyítható legyen (tértivevényes ajánlott levél útján).
 • Hasonlóképp, a kérelem elfogadása esetén, az Adatvédelmi tisztviselő az Ön segítségére lehet a megfelelő fájlban tárolt személyes adataihoz való hozzáférésben úgy, hogy abba az érintett fél az Adatvédelmi tisztviselő telephelyén közvetlenül megtekintse. Ebben az esetben, az Adatvédelmi tisztviselő egy, az érintett fél által aláírt írásos nyilatkozatot állít ki, amelyben kijelenti, hogy a hozzáféréshez való jogot megfelelő formában és időben gyakorolta. Az érintettől érkezett joggyakorlásra vonatkozó összes kérelem megfelelően rögzítésre kerül.
 • Az Adatvédelmi tisztviselő minden esetben tájékoztatja az érintettet az érkezett kérelemmel kapcsolatos lépésekről.
 • Abban az esetben, ha az adatokat csalárd, tisztességtelen vagy törvénytelen módon gyűjtötték, ezek törlése mindig az adatok azonnali törlését jelenti, soha nem azok blokkolását. A törlésre minden esetben sor kerül, ha az esetleges szerződéses kötelezettségek megszűntek, vagy ha törvény nem írja elő a dokumentumok megőrzését. Ezt a körülményt az Adatvédelmi tisztviselőnek és az érintett szektornak tanulmányoznia kell, mielőtt bármilyen lépést megtenne.

 

3.3 Válaszadási határidő
Az Adatvédelmi tisztviselőnek minden beérkezett kérelemre válaszolnia kell és elemeznie kell azt függetlenül attól, hogy az érintett személyi adatai megjelennek-e az ő fájljaiban vagy feldolgozásában. E célból a 4.2. „Ezen jogok gyakorlása” szakaszban említett válaszadási formátumokat használja, valamint bármely egyéb, az üzenet küldését és kézhezvételét bizonyító eszközt (ajánlott tértivevényes levél).
A beérkezett kérelmek megválaszolására az Adatvédelmi tisztviselőnek az alábbi maximális (kalkulált vagy nem kalkulált) határidők állnak rendelkezésére:

Jog

Határidő

Hozzáférési jog

az igénybejelentés beérkezésétől számított 1 hónap.

Adathelyesbítéshez való jog

az igénybejelentés beérkezésétől számított 1 hónap.

A törléshez/elfeledtetéshez való jog

az igénybejelentés beérkezésétől számított 1 hónap.

Kifogásolási jog

az igénybejelentés beérkezésétől számított 1 hónap.

A feldolgozás korlátozásának joga

az igénybejelentés beérkezésétől számított 1 hónap.

Az adathordozás joga

az igénybejelentés beérkezésétől számított 1 hónap.

Az automatikus döntéshozatal kifogásolásának joga

az igénybejelentés beérkezésétől számított 1 hónap.

 

3.4. Az érintett jogérvényesítésének elutasítása

Az Adatvédelmi tisztviselő megtagadhatja a fájlokhoz vagy feldolgozáshoz való hozzáférést akkor, ha:

 • az érintett az elmúlt tizenkét hónapon belül már élt ezen jogával, valamint nincs a jogos érdeket alátámasztó bizonyíték.
 • A kérelmet nem az érintett személy nyújtotta be (kizárólag akkor, ha az érintett személy mozgáskorlátozott vagy kiskorú, és nem bizonyítható, hogy az illető a törvényes jogi képviselő).

Az Adatvédelmi tisztviselő csak akkor utasíthatja el a fájl vagy feldolgozás helyesbítését, kifogásolását, törlését vagy elfeledtetését, ha:

 • a kérelmet nem az érintett személy nyújtotta be (kizárólag akkor, ha az érintett személy mozgáskorlátozott vagy kiskorú, és nem bizonyítható, hogy az illető a törvényes jogi képviselő);
 • a törlés az érintett fél vagy harmadik felek jogos érdekét sérti, vagy
 • az adatok megőrzése kötelező.